Nasze usługi

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, powołaną do sporządzania dokumentów zawierających wolę stron, którymi są osoby fizyczne lub prawne. Dokumenty te mogą dotyczyć obrotu nieruchomościami, spadków, darowizn, założenia spółki, poświadczenia własnoręcznego podpisu, potwierdzenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem itp. Każdą z takich czynności notariusz musi zarejestrować w specjalnej księdze (repertorium). Notariusz sporządzając odpowiednie dokumenty musi dochować staranności, by zachowane zostały wszystkie przewidziane prawem wymogi, jak np. potwierdzenie tożsamości stron, obecność wszystkich zainteresowanych stron itp. Po sporządzeniu dokumentu jest on odczytywany wszystkim stronom, które następnie składają na nim swój podpis. Jako ostatni podpis składa notariusz i jest to potwierdzenie ważności i autentyczności dokumentu. Do zadań notariusza może także należeć sporządzanie protokołu z walnego zgromadzenia spółki oraz sporządzanie dokumentów dotyczących zdarzeń w różnych organizacjach społecznych. Ponadto notariusz może przyjmować na przechowanie różnego rodzaju dokumenty, papiery wartościowe, czeki, weksle itp., które składa na specjalnym koncie bankowym. Notariusz jest powołany zatem do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Czynności sporządzane w kancelarii:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • aktów poświadczenia dziedziczenia (informacja dla klienta),
  • poświadczanie dokumentów, doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • wykonywanie inne czynności określonych w przepisach – w kancelarii i wyjątkowo poza nią.